Back to the list

HCK - Vysoký krvný tlak môže viesť k hypertenzii

Vysoký krvný tlak alebo odborne povedané hypertenzia ja jedným z hlavných zdravotných problémov vyspelého sveta. Hypertenzia sa dá v krátkosti charakterizovať ako dlhotrvajúce zvýšenie krvného tlaku v artériách. Krvný tlak je vlastne sila proti ktorej musí srdce pumpovať krv do tela. Keď sa meria krvný tlak, zisťujú sa dve hodnoty – systolický a diastolický tlak. 


Systolický je tlak počas systoly – to je vtedy keď je myokard v kontrakcii, diastolický tlak je vtedy keď je diastola – myokard je relaxovaný. Tlak krvi sa najčastejšie uvádza v milimetroch ortuti (mm Hg). Milimetre ortuti boli prvou vedeckou jednotkou merania tlaku. Je to milimeter ortuťového stĺpca o priemere jeden milimeter v sklenej trubici (ortuť nezmáča sklo, na rozdiel od väčšiny kvapalín). Pre orientáciu atmosférický tlak (tlak vzduchu ktorý na nás pôsobí na povrchu Zeme) je okolo 760 mm Hg = 1 atmosféra = 1 Torr = 133,3 Pascalov = 0,00133 Barov. Hodnota normálneho (zdravého) krvného tlaku do značnej miery závislá od veku. U detí je všeobecne vyšší krvný tlak ako u dospelých ale hypertenzia je u nich naozaj zriedkavá. Taktiež potom v dospelosti sa s rastúcim vekom zvyšuje krvný tlak aj normálne. Hodnoty tlaku krvi kedy je už prítomná hypertenzia sa trochu líšia v závislosti od toho kto (aká organizácia, asociácia a podobne) tieto údaje zadáva. Ale za také všeobecné hodnoty sa považujú viac ako 135/85 mm Hg (systolický/ diastolický). Samotná hypertenzia sa potom delí ešte na niekoľko stupňov závažnosti ale aj druhov (napríklad izolovaná systolická alebo izolovaná diastolická hypertenzia). Okrem toho je najčastejšie delenie hypertenzie na primárnu, alebo takzvanú esenciálnu a sekundárnu hypertenziu. Pri primárnej hypertenzii nie je zjavná nejaká jedna príčina. Faktory ktoré sa považujú za tie, ktoré sú zodpovedné sú napríklad nesprávne stravovanie (hlavne vysoké množstvo soli a tukov v potrave), obezita, chronický alkoholizmus alebo fajčenie, nadmerný psychický stres a rôzne genetické predpoklady (predispozície). Tento typ hypertenzie tvorí bohužiaľ takmer okolo 90 % prípadov. Pri sekundárnej hypertenzii je známa príčina. Je to buď iné ochorenie – poruchy funkcie štítnej žľazy, ateroskleróza, nádor nadobličiek, poruchy renín-angiotenzín-aldosterón systému (RAAS) ale aj užívanie niektorých liekov, rastlinných extraktov alebo drog (amfetamíny, kokaín a podobne). Aj tehotenstvo dokáže v niektorých prípadoch vyvolať zvýšenie krvného tlaku. Príznaky hypertenzie sú rovnaké prakticky vždy (pri sekundárnej hypertenzii sa môžu objaviť aj príznaky ochorenia, ktoré vyvoláva sekundárnu hypertenziu). K symptómom patria bolesti hlavy, závrate, hučanie v ušiach a strata vedomia. Neliečená hypertenzia vedie k závažným zdravotným komplikáciám – zvýšenému riziku infarktu myokardu, mozgovej príhode, poruchám zraku, zlyhaniu obličiek, arytmiám a iným. 


Čo sa týka terapie v prípade primárnej hypertenzie sa snažíme ovplyvniť životosprávu pacienta – zlepšenie stravovania, vhodné diéty, zníženie telesnej hmotnosti a fyzické cvičenie, po prípade zníženie konzumácie tabakových výrobkov a alkoholu. Pri sekundárnej hypertenzii sa snažíme o liečbu vyvolávajúceho ochorenia alebo odstránenie príčiny. Ak toto zlyhá používajú sa liečivá na vysoký krvný tlak – antihypertenzíva. Sú to chemicky aj farmakologicky rozmanité látky, s rozmanitými mechanizmami účinkov ale aj nežiadúcimi účinkami. Podpornou formou terapie môže byť aj špeciálna zmes HCK Komplexu. Je tu draslík, ktorý do istej miery funguje ako protipól pre sodík. Sodík, ktorý prijímame hlavne vo forme soli (chloridu sodného) v nadmernom množstve výrazne prispieva k vzniku a zhoršeniu hypertenzie. Taktiež je draslík vyplavovaný spolu so sodíkom pri používaní diuretík (močopudné liečivá) na vylúčenie nadmerného sodíku z tela. Ďalej je tu aj horčík (magnézium), ktorý sa už dlhodobo používa na nadmerný stres, úzkosť a hypertenziu. Potom sú tu aj vápnik, karnozín (antioxidatívny bipeptid), taurín (amínosulfónová kyselina), vitamín D3 a lykopén (karotenoid), ktorých užívanie podľa viacerých štúdií znižuje vysoký krvný tlak. Potom je tu aj proteogénna aminokyselina L-arginín. Táto aminokyselina sa podieľa na biosyntéze oxidu dusnatého (NO), ktorý je schopný zväčšovať prierez ciev (relaxáciou hladkého svalstva v cievnej stene) a tým znižovať tlak krvi. Zvyšok zmesi sú antioxidanty (koenzým Q10, rezveratrol, vitamín C a E) a ostatné vitamíny. Zmes HCK Komplexu je výlučne podporný prostriedok pri terapii daných zdravotných problémov a nie je určená ako náhrada liečby navrhnutej lekárom, alebo lekármi. 

Ohľadne týchto liekov alebo metódy liečenia sa opýtajte svojho lekára alebo farmaceuta Apoteky Alexandra, sme vám k dispozícii 24/7.