Back to the list

Pulzný oxymeter - monitorujte svoje zdravie počas koronakrízy!

Pulzný oxymeter je prístroj alebo zdravotnícka pomôcka, ktorá sa používa na neinvazívne (to znamená, že prístroj nevniká do vnútra tela) meranie kyslíkovej saturácie krvi. Saturácia kyslíkom v krvi sa uvádza ako pomer hemoglobínu viažuceho kyslík ku celkovému hemoglobínu v krvi. Hemoglobín je červené organokovové farbivo, ktoré dokáže viazať na seba rôzne plyny (kyslík, oxid uhličitý, oxid uhoľnatý, kyanidový anión) a zároveň „dáva“ farbu červeným krvinkám a teda aj celej krvi. 


To že tento pigment je farebný – to znamená že jeho molekula absorbuje žiarenie vo vlnovej dĺžke viditeľného spektra, je kľúčovým mechanizmom ako funguje pulzný oxymeter. Pretože hemoglobín, na ktorom nie je nič naviazané, na ktorom je naviazaný kyslík a ten na ktorom je naviazaný oxid uhličitý absorbujú pri inej vlnovej dĺžke je možné zistiť ich množstvo pomocou merania absorpcie žiarenia pri danej vlnovej dĺžke. To je možné na základe toho, že v ľudskom tele sa nenachádza prakticky nič iné (iný „materiál“), ktorý by absorboval pri takýchto vlnových dĺžkach. Takže základnou štruktúrou sú dve diódy, jedna ktorá emituje príslušné žiarenie, druhá ktorá absorbuje prechádzajúce žiarenie. Tieto sú umiestnené na úzku časť tela (končeky prstov, ušnice, u bábätiek aj celé ruky alebo nohy) tak aby boli na protichodných koncoch. Žiarenie prechádzajúce cez prekrvenú časť tela je potom absorbované tak moc koľko hemoglobínu viažuceho kyslík je zrovna v tej časti tela. 


Jedna vlnová dĺžka je pre hemoglobín viažuci kyslík, druhá pre „prázdny“ hemoglobín. Z tohto merania sa potom vyráta saturácia kyslíkom ako kyslík-viažuci-hemoglobín/(kyslík-viažuci-hemoglobín + „prázdny“ hemoglobín). Hodnoty absorbancie sa menia s každou kontrakciou srdca, pretože sa tým mení rozloženie krvi v cievach. Táto činnosť srdca sa nazýva tep alebo aj pulz – od toho je odvodený názov pulzný oxymeter. Za normálnych okolností je táto metóda dostatočne presná. Niektoré patologické stavy, najčastejšie otravy jedmi, ktoré napadajú hemoglobín (oxid uhoľnatý, kyanidy a iné) môžu spôsobiť nepresné výsledky. Všetky metódy, ktoré dokážu poskytnúť presnejšie výsledky sú invazívne. V dnešnej dobe sa pulzné oxymetre používajú hlavne pre posúdenie závažnosti ochorenia spôsobeného SARS-COV-2. Pretože niekedy sa môže stať, že pneumónia spôsobená týmto vírusom sa na začiatku nemusí prejaviť skoro žiadnymi na vonok výraznými príznakmi. 

Ohľadne týchto liekov alebo metódy liečenia sa opýtajte svojho lekára alebo farmaceuta Apoteky Alexandra, sme vám k dispozícii 24/7.